Zajęcia umuzykalniające "Zabawy muzyką"

Program z zakresu edukacji muzycznej „Zabawy muzyką” napisany został z myślą o specjalnych potrzebach edukacyjnych wychowanków z wieloraką niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach.

Klub Aktywności

Klub Aktywności jest propozycją skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Głównym celem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego tych osób i stworzenie im warunków umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Edukacja prozdrowotna

W ramach edukacji prozdrowotnej w naszym ośrodku prowadzone są cykliczne zajęcia edukacyjne i praktyczne. Celem tych zajęć jest nauka troski o własne zdrowie oraz wyposażanie dzieci i młodzieży w takie umiejętności, dzięki którym będą wprowadzać w codzienne życie praktyki prozdrowotne.

Zajęcia z gospodarstwa domowego

Zajęcia w kuchni są okazją do polisensorycznego poznania otoczenia i integracji zmysłów. Pozwalają na zwiększenie aktywności wychowanków, wyzwolenie większej motywacji do wykonywania różnorodnych zadań.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne dla uczestników OREW odbywają się w każdą środę. Prowadzone są według programu własnego i mają charakter otwarty. Mogą z nich korzystać wszyscy uczestnicy Ośrodka.

Terapia Snoezelen

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.

Zajęcia muzyczno - rytmiczne

Celem zajęć zajęć muzyczno-rytmicznych jest wszechstronny rozwój osobowy naszych wychowanków. Grupowy taniec i śpiew sprzyja integracji uczestników, pozytywnie działa na ich stan psychiczny i fizyczny, wyzwala pozytywne emocje.

Rehabilitacja

Z pojęciem "rehabilitacja medyczna" wiąże się w sposób nierozerwalny fizjoterapia, przez którą rozumiemy kinezyterapię, fizykoterapię i masaż.

Zajęcia Sekcji Sportowej

Głównym celem sekcji sportowej jest propagowanie wśród wychowanków, przybyłych gości i społeczności lokalnej sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną, dbałość o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Grupa teatralna "Mała Scena"

Jedną z form aktywności uczniów prowadzonych w krośnieńskim OREW są zajęcia teatralne. Teatr to doskonała metoda pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, która zainspirowała nauczycieli do utworzenia grupy teatralnej "Mała Scena".

Terapia psychologiczna

Najważniejszymi zadaniami psychologa w naszym ośrodku są: diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych, terapia psychologiczna, współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych, działalność szkoleniowo-warsztatowa.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w OREW obejmuje następujące obszary oddziaływań:

Karmienie terapeutyczne czyli wspomaganie wychowanków w przyjmowaniu pokarmów i napojów poprzez: odpowiednie pozycjonowanie, wspomaganie manualne pracy aparatu oralnego, stymulację sfery orofacjalnej, masaże. Terapia dysfagii prowadzona jest według neurologopedycznych strategii postępowania diagnostyczno - terapeutycznego w świetle koncepcji neurofizjologicznych (NDT - Bobath).

Terapia metodą Porannego Kręgu

Podczas zajęć "porannego kręgu" nauczyciel dostarcza uczniom różnorodnych bodźców dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych i wzrokowych związanych z obecną porą roku.

Terapia metodą W. Sherborne

W Ośrodku prowadzone są zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Metoda ta wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Terapia metodą Ch. Knilla

Programy Aktywności: "Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja" - Marianny i Christophera Knillów, oraz "Dotyk i komunikacja" - Christophera Knilla są wykorzystywane w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym.

Chromoterapia

Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką rolę odgrywają kolory w naszym życiu. Często bagatelizujemy ich znaczenie, a co za tym idzie, ich wpływ na nasze samopoczucie, stan emocjonalny czy fizyczny.