Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna opiera się na specjalistycznych działaniach mających na celu niesienie pomocy osobom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym. Zajęcia prowadzone są w formie terapii indywidualnej oraz grupowej i swym zakresem obejmują:

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w OREW obejmuje następujące obszary oddziaływań:

  • Karmienie terapeutyczne, czyli wspomaganie uczniów w przyjmowaniu pokarmów i napojów poprzez: odpowiednie pozycjonowanie, wspomaganie manualne pracy aparatu oralnego, stymulację sfery orofacjalnej, masaże. Terapia dysfagii prowadzona jest według neurologopedycznych strategii postępowania diagnostyczno - terapeutycznego w świetle koncepcji neurofizjologicznych (NDT - Bobath)
  • Usprawnienie zaburzonych funkcji komunikacyjnych w zakresie porozumiewania się werbalnego i pozawerbalnego:

Terapia psychologiczna

Najważniejszymi zadaniami psychologa w naszym ośrodku są: diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych, terapia psychologiczna, współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych, działalność szkoleniowo-warsztatowa.

Rehabilitacja

Z pojęciem "rehabilitacja medyczna" wiąże się w sposób nierozerwalny fizjoterapia, przez którą rozumiemy kinezyterapię, fizykoterapię i masaż.

Zajęcia Metodą Dobrego Startu

Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka), motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

Terapia metodą W. Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości. Metoda ta jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną, przez co harmonizuje rozwój psychoruchowy i niweluje istniejące deficyty rozwojowe. Ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi, a także z osobami o różnych zaburzeniach rozwojowych. Metoda Sherborne może być dowolnie modyfikowana w zależności od potrzeb i możliwości uczestników zajęć.

Zajęcia muzyczne "Zabawy muzyką"

Zajęcia muzyczne „Zabawy muzyką” są okazją do spotkania naszych uczniów w świecie muzyki która zachwyca swym pięknem, pozwala się odprężyć, porywa do wspaniałej zabawy. Bogactwo melodyki, rytmiki oraz barw dźwięków przenosi słuchacza w bajkowy świat. Muzyka porusza serce swym pięknem, rezonując oddziałuje na słuchacza, wprawia go w pozytywny nastrój. Jest ona również doskonałym środkiem wyrażania emocji, komunikowania się z otroczeniem zwłaszcza dla uczniów niewidomych i niedowidzących.

Zajęcia muzyczno - rytmiczne

Celem zajęć muzyczno-rytmicznych jest wszechstronny rozwój osobowy naszych uczniów. Grupowy taniec i śpiew sprzyja integracji uczestników, pozytywnie działa na ich stan psychiczny i fizyczny, wyzwala pozytywne emocje. Dzięki tym zajęciom uczniowie naszego Ośrodka rozwijają umiejętność aktywnego słuchania muzyki, rozwijają ekspresję muzyczno - ruchową, rozwijają wrażliwość słuchową, odtwarzają struktury rytmiczne, umieją tańczyć proste układy taneczne. Zajęcia nastawione są na ekspresję spontaniczną i dostosowaną do możliwości psychofizycznych uczniów.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne opierają się na aktywności ucznia oraz na jego naturalnej ciekawości i gotowości do eksperymentowania z różnymi materiałami plastycznymi. Zajęcia te mają dobroczynny wpływ na rozwój sprawności dłoni, spostrzegania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, szczególnie pracy nad kontrolą wzroku, umiejętności współdziałania z drugą osobą i w grupie, a uczestnicy zajęć plastycznych stają się wyciszeni, skoncentrowani na pracy. Widoczny jest rozwój rysunku oraz predyspozycji do wyrażania własnej ekspresji plastycznej.

Edukacja prozdrowotna

W ramach edukacji prozdrowotnej w naszym Ośrodku prowadzone są cykliczne zajęcia edukacyjne i praktyczne. Celem tych zajęć jest nauka troski o własne zdrowie oraz wyposażanie dzieci i młodzieży w takie umiejętności, dzięki którym będą wprowadzać w codzienne życie praktyki prozdrowotne.

Katecheza

Katecheza w naszym Ośrodku opiera się przede wszystkim na słowie Bożym zawartym w Świętej Tradycji i w Piśmie Świętym, które uczy, że każdy człowiek został stworzony na obraz Boży i jest zdolny do poznania oraz miłowania swego Stwórcy.

Zajęcia czytelnicze Piątki z książką

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów, w naszym ośrodku prowadzone są cykliczne zajęcia czytelnicze „Piątki z książką” w ramach współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną. Program zajęć jest zgodny z założeniami ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, w której nasza placówka uczestniczymy już kilka lat. Książki, które czytamy wybierane są według kryteriów „Złotej Listy” opracowanej przez Fundację „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”.

Grupa teatralna "Mała Scena"

Jedną z form aktywności uczniów prowadzonych w krośnieńskim OREW są zajęcia teatralne. Teatr to doskonała metoda pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, która zainspirowała nauczycieli do utworzenia grupy teatralnej "Mała Scena".

Zajęcia Sekcji Sportowej

Głównym celem sekcji sportowej jest propagowanie wśród naszych uczniów, przybyłych gości i społeczności lokalnej sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną, dbałość o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw prozdrowotnych. Sekcja działa dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się w trakcie uczestnictwa uczniów w naszej placówce, w grupach zależnie od możliwości i sprawności ich uczestników jak i rodzaju zajęć.

Zajęcia z elementami hortiterapii

Hortiterapia polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do terapii. Stosując tę metodę w naszym Ośrodku koncentrujemy się na poprawie funkcjonowania narządów ruchu, funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego u naszych podopiecznych. Najczęściej zajęcia mają charakter grupowy i polegają na uprawie i pielęgnacji roślin, pokonywaniu ścieżek sensorycznych, ćwiczeniach koordynacji wzrokowo – ruchowej, terapii manualnej.